Matie 1:18

Matie 1:18 WOBNT

Ka Sesi nʋa 'wlʋsʋn 'ka ka : Madi ‑nɩa ɔ de ɛ, ʋ ‑teɛ Sosɛʋ 'a 'nynɩ 'ʋn. 'Kaa ʋʋ se srɛ' due' "kpei ‑te ke 'sʋ Kea 'a ‑Suu 'a "ikmaa' je ɛ ‑nʋ ʋ 'je "kwli 'ble.
WOBNT: DBƐƐDƐ DEE‑
Share