Matie 1:17

Matie 1:17 WOBNT

Dɛ ‑wlʋa 'e Ablaam "kpei ‑wɛe ‑ɛ ‑jɛɛa Dafidɩ ɛ, nyʋ a ‑sroɛ' nyiɔ 'ɔ "ji 'a ‑puue 'jɔ ‑nyiiɛ. Dɛ ‑wlʋa 'e Dafidɩ "kpei ‑wɛe ‑ɛ ‑jɛɛa Suifʋ‑wi" 'a kʋɔnkwla' mua' 'de Babilɔnɩ ɛ, ɛ nɩɛ nyiɔ 'ɔ "ji 'a ‑puue 'jɔ ‑nyiiɛ ‑ke. Dɛ ‑tba' 'o ‑mɔ ‑ɛ ‑jɛɛa Klisɩ 'a 'wlʋa' a, ɛ nɩɛ nyiɔ 'ɔ "ji 'a ‑puue 'jɔ ‑nyiiɛ ‑ke.
WOBNT: DBƐƐDƐ DEE‑
Share