Matthew 1
LGL

Matthew 1

1
Isuuna sulia fuiwale lia Jesus 'a Christ
(Luke 3:23-38)
1Isuuna sulia Jesus 'a Christ. 'I lia 'e futa ala David walelitalona, wale 'e futa ala kwalofa Abraham li.
2Ma isuuna 'e, 'e fuli'ae ala Abraham.
Wela Abraham Aesak,
Aesak 'e alua Jakob,
ma Jakob ka alua Juda failia walefae lia gi.
3Ma wela Juda gi Peres failia Sera. (Teite daroa ratala Tama.)
Ma wela Peres Hesron,
Hesron ka alua Ram.
4Ram ka alua Aminadab,
Aminadab ka alua Nason,
Nason ka alua Salmon.
5Salmon ka alua Boas, ma teite lia ratala Rahab.
Boas ka alua Obed, teite lia ratala Rut.
Obed ka alua Jesi.
6Jesi ka alua David walelitalona 'i Israel.
David ka alua Solomon, teite lia 'orula ke wale Iuraea
7Solomon ka alua Rihoboam,
Rihoboam ka alua Abaeja,
Abaeja ka alua Asa.
8Asa ka alua Jehosafat,
Jehosafat ka alua Joram,
Joram ka alua Iusaea.
9Iusaea ka alua Jotam,
Jotam ka alua Ehas,
Ehas ka alua Hesikaea.
10Hesikaea ka alua Manase,
Manase ka alua Emon,
Emon ka alua Josaea.
11Josaea ka alua Jekonaea failia ai 'i burila gi. Gera futa ka sui lo malimae gera gi ka bi sakea ioli 'i Israel gi fala falua baela 'i Babilon.
12'I burila malimae gera gi gera sakea ioli 'i Israel gi fala 'i Babilon, Jekonaea ka bi alua Sialtiel.
Ma Sialtiel ka alua Serababel.
13Serababel ka alua Abaeud,
Abaeud ka alua Elaeakim,
Elaeakim ka alua Aso.
14Aso ka alua Sadok,
Sadok ka alua Akim,
Akim ka alua Eliud.
15Eliud ka alua Elaesa,
Elaesa ka alua Matan,
Matan ka alua Jakob.
16Jakob ka alua Josef arai Mary teite Jesus lia gera soia lou 'alia Christ, sulia 'i lia lo wale God 'e filia fala walelitalona li.
17Fuli'ae mae ala Abraham la la ka dao ala David walelitalona, akwala wala fai ului ioli. Sui ka fuli'ae ala David walelitalona la la ka li dao ala talasi ba malimae gera gi gera sakea ioli 'i Israel gi fala 'i Babilon, na akwala wala fai ului ioli lou. Ma ka fuli'ae ala talasi ioli Israel gi gera la fala 'i Babilon la la ka dao ala talasi Jesus Christ 'e futa ai, na akwala wala fai ului ioli lou.
Futanala Jesus Christ
(Luke 2:1-7)
18Futanala Jesus Christ 'e 'uri 'e: Talasi gera alu fafia Mary teite Jesus 'ala Josef, ma iko 'ali daro io ruru 'ua, Mary ka saiai 'e dodolanaa lo ala Aloe 'are Abu. 19Ma Josef, wale 'e gera alu fafia 'alaa, 'e malata 'ali ma ka lugasia, sulia 'i lia wale rada. Wasua ma iko 'ali 'e oogaa faa'ekenala 'i maala afulana, ma ka malata 'ali ma ka lugatae agwaagwa mola ala. 20Wasua ma talasi kae malata mola 'ua 'ala sulia me 'are fo gi li, eniselo God ka fatae fala 'i laola mo'osu bole na ma ka sae 'uri 'e, “Josef 'i'o wale ala kwalofa David li, ikoso mau 'alia tolenala Mary 'ali rau 'alia wateu 'o. Sulia 'e dodolanaa ala Aloe 'are Abu. 21Ma 'i lia kae faafutaa te wela wale, ma koe fafurataa 'alia Jesus (fadanai ‘Walelifaamauri’), sulia 'i lia kae faamauria ioli lia gi faasia ta'ana gera gi.”
22Ma 'are 'e gi kae fuli 'ali fakwalaimokia 'are ba God 'e faarono mae 'alida, ala talasi ba profet lia 'e sae 'uri 'e, 23“Te ulao 'auabua kae dodolanaa ma kae faafutaa te wela wale, ma gera kae soia 'alia Emanuel.”#Aesea 7:14 Ma fadanala ratae 'are fo 'e 'uri 'e: “God 'e io fae gia.”
24Ma talasi Josef 'e ada ai, ka tau lo sulia 'are fo eniselo fo God 'e ilida fala gi. Ma ka tolea lo Mary. 25Wasua ma iko 'ali daro teo ruru 'ua la la ka dao ala talasi Mary 'e faafutaa wela wale fo li. Ma Josef ka fafurata 'alia Jesus.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala