Matiö 1
DNJBL

Matiö 1

1
Yesu 'bhɛma ‑nu 'tɔ ‑bhüö
(Lukö 3.23-38)
1Yesu Klito 'bhɛma ‑nu 'tɔ ‑bhüö 'ö ꞊nɛɛ: ‑A 'bhɛma ‑nu 'wo bhë ‑an ꞊va ‑peedë 'wo tɔɔ Ablaamö waa‑ Davidö.
2Ablaamö 'ö bhë ‑a gbö tɔɔ Izaakö, Izaakö gbö tɔɔ Zakɔbö, Zakɔbö gbö ‑nu tɔɔ Zuda waa‑ ö dhegluzë ‑nu. 3Zuda gbö ‑nu tɔɔ Falɛ waa‑ Zala 'ö ‑an dhe ‑yö ‑kë Tamaa 'ka. Falɛ gbö tɔɔ Esilɔmë, Esilɔmë gbö tɔɔ Alamë, 4Alamë gbö tɔɔ Aminadabö, Aminadabö gbö tɔɔ Naasɔn, Naasɔn gbö tɔɔ Saamɔ, 5Saamɔ gbö tɔɔ Boozö 'ö‑ dhe ‑yö ‑kë Laabö 'ka. Boozö gbö tɔɔ Obɛdö 'ö‑ dhe ‑yö ‑kë Lutö 'ka. Obɛdö gbö tɔɔ Zese, 6Zese gbö tɔɔ ‑gludë Davidö.
Davidö gbö tɔɔ Salomɔ 'ö‑ dhe ‑yö ‑kë Üli bɔɔ 'ka 'dhiö ‑bezë. 7Salomɔ gbö tɔɔ Loboamü, Loboamü gbö tɔɔ Abia, Abia gbö tɔɔ Aza, 8Aza gbö tɔɔ Zozafa, Zozafa gbö tɔɔ Zolamë, Zolamë gbö tɔɔ Ozia, 9Ozia gbö tɔɔ Zoatan, Zoatan gbö tɔɔ Akazö, Akazö gbö tɔɔ Ezekiasö, 10Ezekiasö gbö tɔɔ Manase, Manase gbö tɔɔ Amɔ, Amɔ gbö tɔɔ Zoziasö, 11Zoziasö ‑yö Zekoniasö waa‑ ö dhegluzë ‑nu 'kpɔ ‑dë 'ka. ‑Yö ‑kë 'töng 'wo Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu kun ‑a 'ka 'wo dho ‑an 'ka Babilɔnë bhë ‑a 'ka.
12꞊Dhɛ 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ꞊wa 'go Babilɔnë ꞊wa nu, Zekoniasö ‑yö Salatiɛlö ‑kpɔ ‑a 'ka, Salatiɛlö gbö tɔɔ Zolobabɛlö. 13Zolobabɛlö gbö tɔɔ Abiudö, Abiudö gbö tɔɔ Eliakimë, Eliakimë gbö tɔɔ Azɔɔ. 14Azɔɔ gbö tɔɔ Sadɔkö, Sadɔkö gbö tɔɔ Akimë, Akimë gbö tɔɔ Eliudö, 15Eliudö gbö tɔɔ Eleazaa, Eleazaa gbö tɔɔ Matan, Matan gbö tɔɔ Zakɔbö. 16Zakɔbö gbö tɔɔ Zozɛfu. Zozɛfu 'ö bhë yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ Mali ꞊gɔn. Mali 'ö 'dhö bhë ꞊nɛ 'ö Yesu 'ö 'wo‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ bhë 'ö‑ kpɔ.
17Mɛ ‑nu 'wo bhë 'saadhö ‑an 'bhɛma 'plɛ ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö sü Ablaamö ‑bha 'ö dho 'ö yöë Davidö ‑bha ‑yö ‑kë 'gɔɔ‑ do ö ga ‑yiisië; 'ö sü Davidö ‑bha 'pö, 'ö dho 'ö yöë 'töng 'wo Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu kun ‑a 'ka, 'wo dho ‑an 'ka Babilɔnë ‑a ‑bha, ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑kë 'gɔɔ‑ do ö ga ‑yiisië. 'Ö sü 'töng 'ö 'dhö ‑a ‑bha 'zü 'ö dho 'ö yöë ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ bhɔ ‑yi ‑bha, ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö ‑kë 'gɔɔ‑ do ö ga ‑yiisië 'zü.
Yesu bhɔ ‑sü
(Lukö 2.1-7)
18Yesu Klito bhɔ ‑kɔ ꞊ga 'ö ꞊nɛɛ: Mali 'ö ‑kë ‑a dhe 'ka bhë ‑a ‑bha ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ ‑yö ‑kë Zozɛfu 'ka. ‑Wo ‑to 'töng bhë ‑a 'ka kö ‑an ‑bha 'kɔ yaa kë do ꞊kun, 'ö Mali ‑yö 'gu ‑sü ‑Zuu 'slööslö ‑bha ꞊faan' ꞊kwaa' kö waa wo 'ko 'sü ꞊kun. 19‑A ‑bha ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ Zozɛfu 'ö ‑kë gɔɔn‑ kpengdhö 'ka bhë yaa 'we ‑a ‑bha kö ‑yaan ‑a ‑wun yö plaan, 'kɛɛ ‑ya ‑ya ö ‑zo 'piö ꞊zian' kö wo ‑bha ‑zo ‑tën 'ko ‑dhë ‑sü ‑yö 'kan ‑bindhe 'gü.
20꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë ö ‑zo ‑ta ‑a 'gü ꞊dhia bhë, 'ö kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö ‑wo ‑a ‑ta yiö ꞊zian', 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «Zozɛfu, bhi 'ü Davidö ꞊suu'‑ 'gü 'në 'ka, kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë, Mali ‑sü ü bɔɔ 'ka ꞊dhia, bhii 'gu 'ö‑ ‑gɔ bhë, ‑yö ‑ya ‑a ‑bha ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 21‑Yö ‑dho 'në gɔɔn‑ do kpɔ, ‑bhöë 'tɔ 'kpɔ Yesu 'ka, bhii ‑yö ‑dho ö bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu dha ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑gɔ.»
22Pë ‑nu 'wo 'dhö bhë, ‑wo ‑kë 'dhö kö pë 'ö kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑ya pö 'ö bɔ ‑a 'ka ö ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑ta bhë ‑yaan kë. Bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 23'Nëdhezë do 'ö yaa gɔɔn‑ ‑wun ꞊tɛi' dɔ ꞊kun, ‑yö ‑dho 'gu sü, 'ö 'në gɔɔn‑ do kpɔ, ‑wo ‑dho ‑a ‑dhɛ Emanuɛlö. ('Tɔ bhë ‑a ‑gɛn tɔɔ «‑Zlan ‑yö kwa 'piö»).
24꞊Dhɛ 'ö Zozɛfu ‑yö ‑büö, ‑ya ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö ‑a 'ka ‑a ‑dhë bhë ‑a 'dhö; 'yö Mali sü ö bha dhebɔ 'ka. 25'Kɛɛ waa wɔ wo 'ko 'piö 'yö dhoë 'ö yöë yi 'ö Mali ‑yö 'në gɔɔn‑ bhë ‑a kpɔa ‑a ‑bha. 'Yö Zozɛfu ‑ya 'tɔ kpɔ Yesu 'ka.

© 1991, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.
(Print edition in cooperation with l’Association Ivoirienne pour la Traduction de la Bible)Learn more about Dan Blowo (Yacouba) Nouveau Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.