YouVersion Logo
Search Icon

Mathaio 1

1
Losika lwa ga Jesu
1Ba ke bagolwagolwane ba ga Jesu Keresete wa lotso lwa ga Kgosi Dafide le Aberahame:
2Aberahame e ne e le rraagwe Isake; Isake e ne e le rraagwe Jakobe; Jak obe e ne e le rraagwe Juda le bomonnawe ba basimane. 3Juda e ne e le rraagwe Perese le Sera (Tamare e ne e le mmaabo); Perese e ne e le rraagwe Heserone; Heserone e ne e le rraagwe Arame; 4Arame e ne e le rraagwe Aminadabe; Aminadabe e ne e le rraagwe Nashone; Nashone e ne e le rraagwe Salemone; 5Salemone e ne e le rraagwe Boase (Rahabe e ne e le mmaagwe); Boase e ne e le rraagwe Obede (Ruthe e ne e le mmaagwe); Obede e ne e le rraagwe Jese; 6Jese e ne e le rraagwe Kgosi Dafide. Dafide e ne e le rraagwe Solomone (mmaagwe o ne a kile a ne a le mogatsa Uria); 7Solomone e ne e le rraagwe Rehoboame; Rehoboame e ne e le rraagwe Abija; Abija e ne e le rraagwe Asa; 8Asa e ne e le rraagwe Jehoshafate; Jehoshafate e ne e le rraagwe Jerame; Jerame e ne e le rraagwe Usia; 9Usia e ne e le rraagwe Jothame; Jothame e ne e le rraagwe Ahase; Ahase e ne e le rraagwe Hesekia; 10Hesekia e ne e le rraagwe Manase; Manase e ne e le rraagwe Amone; Amone e ne e le rraagwe Josaea; 11Josaea e ne e le rraagwe Jokonia le bomonnawe ba basimane (ba tsetswe ka nako ya go gapelwa kwa Babelona). 12Morago ga go gapelwa kwa Babelona: Jokonia o ne a tsala Salathiele; Salathiele e ne e le rraagwe Serubabele; 13Serubabele e ne e le rraagwe Abiude; Abiude e ne e le rraagwe Eliakime; Eliakime e ne e le rraagwe Asore; 14Asore e ne e le rraagwe Sadoke; Sadoke e ne e le rraagwe Akime; Akime e ne e le rraagwe Eliude; 15Eliude e ne e le rraagwe Eleasare; Eleasare e ne e le rraagwe Mathame; Mathame e ne e le rraagwe Jakobe; 16Jakobe e ne e le rraagwe Josefa yo e neng e le monna wa ga Marea Mma-Jesu Keresete Mesia. 17Tse ke ditshika di le lesome le metso e le mene mo ditshikeng tse di simololang ka Aberahame go tla go fitlha mo go Kgosi Dafide; le tse di lesome le bone go simolola ka nako ya ga Kgosi Dafide go ya nakong ya go gapelwa kwa Babelona; le tse di lesome le bone go simolola ka nako eo go tla go fitlha mo go Keresete.
Go tsalwa ga ga Jesu
18A ke mabaka a boammaaruri a a amanang le botsalo jwa ga Jesu Keresete: Marea mmaagwe, o ne a beeletswe go nyalwa ke Josefa. Mme ya re a sa ntse a le kgarebana, a ithwala ga Mowa o o boitshepo. 19Mme Josefa mmeeledi wa gagwe ka a le mosiami, a ikaelela go senya tsholofetso ka tidimalo ka a ne a sa rate go mmaa mo mpepeneneng go mo tlhabisa ditlhong.
20Mme ya re a sa ntse a thantse a akanya ka ga selo se, a thulamela, a lora, mme a bona moengele a eme fa go ene a mo raya a re, “Josefa, morwa Dafide, se etsaetsege go tsaya Marea jaaka mosadi wa gago ka gore ngwana yo o mo rweleng o mo ithwele ka Mowa o o Boitshepo.” 21Mme o tlaa tshola ngwana wa mosimane, mme o tlaa mo raya leina o re Jesu (Ke gore “Mmoloki”). Ka gore o tlaa golola batho ba gagwe mo dibeng tsa bone. 22Mo go tlaa diragatsa molaetsa wa Modimo o o kileng wa anamisiwa ke baporofiti ba one, ba re, 23“Reetsang! Kgarebana e tlaa ithwala ngwana! E tlaa tshola ngwana wa mosimane, mme o tlaa bidiwa ‘Imanuele’.” (Ke gore “Modimo o na le rona”) fa go tlhalosiwa. 24Erile Josefa a tsoga, a dira jaaka moengele a mo laetse, a isa Maria gae go nna mosadi wa gagwe. 25Mme a nna a ntse a le kgarebana go fitlhelela morwawe a tsholwa mme Josefa a mo raya leina a re “Jesu.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;