Parallel
28
An Aiseirigh aig Ìosa
1A‑nis às dèidh na Sàbaid, faisg air camhanaich ciad latha na seachdain, chaidh Màiri Magdalen agus a' Mhàiri eile a dh'fhaicinn an tuama. 2Agus, seall, bha crith‑thalmhainn mhòr ann, oir thàinig aingeal leis an Tighearna a‑nuas o nèamh, is thàinig e agus roilig e a' chlach air ais is shuidh e oirre. 3Bha aghaidh mar dhealanach agus aodach geal mar shneachda. 4Agus a chionn 's gun robh eagal orra bhuaithe, chaidh an luchd‑geàird air chrith, agus dh'fhàs iad coltach ri daoine marbha.
5Ach thuirt an t‑aingeal ris na boireannaich, “Na biodh eagal oirbh, oir tha fios agam gu bheil sibh a' sireadh Ìosa a chaidh a cheusadh. 6Chan eil e an seo, oir dh'èirich e, mar a thubhairt e. Thigibh, faicibh an t‑àite far an do shìn e. 7Thallaibh gu luath agus innsibh dha na deisciobail aige gun do dh'èirich e o na mairbh agus seallaibh, tha e a' dol romhaibh a Ghalile. An sin chì sibh e. Seallaibh, thuirt mise ribh e.”
8Mar sin dh'fhalbh iad gu luath on tuam le eagal is le mòr‑aoibhneas, agus ruith iad a dh'innse dha a dheisciobail. 9Agus seall, choinnich Ìosa ris na boireannaich, agus thuirt e, “Fàilte!” Agus thàinig iad suas agus rug iad air a chasan agus rinn iad adhradh dha. 10An uair sin thuirt Ìosa riutha, “Na biodh eagal oirbh. Thallaibh, agus canaibh rim bhràithrean a dhol a Ghalile, agus an sin chì iad mi.”
Iomradh nan Geàrd
11Fhad 's a bha iadsan a' falbh, seall, thàinig cuid dhen luchd‑geàird dhan bhaile agus dh'innis iad dha na h‑àrd‑shagartan gach rud a bh' air tachairt. 12Agus nuair a bha iad air cruinneachadh còmhla ris na h‑èildearan, agus air comhairle a ghabhail, thug iad tòrr airgid dha na saighdearan, 13agus thuirt iad, “Canaibhse, ‘Thàinig a dheisciobail san oidhche agus ghoid iad air falbh e, nuair a bha sinne nar cadal.’ 14Agus ma thig seo gu cluasan an riaghladair, cuiridh sinne air dòigh e, agus chan eagal dhuibhse.” 15Mar sin ghabh iad an t‑airgead agus rinn iad mar a chaidh an stiùireadh. Agus tha an sgeul seo air a bhith air a h‑aithris am measg nan Iùdhach gus an latha an‑diugh.
Am Barantas Mòr
16A‑nis, chaidh an t‑aon dheisciobal deug a Ghalile, dhan bheinn far an do dh'òrdaich Ìosa dhaibh a dhol. 17Agus nuair a chunnaic iad e, rinn iad adhradh dha; ach bha cuid dhiubh teagmhach. 18Agus thàinig Ìosa is thuirt e riutha, “Chaidh a h‑uile h‑ùghdarras ann an nèamh agus air talamh a thoirt dhòmhsa. 19Thallaibh‑se, mar sin, agus dèanaibh deisciobail dhen a h‑uile nàisean, gam baisteadh ann an ainm an Athar agus a' Mhic agus an Spioraid Naoimh, 20a' teagasg dhaibh a bhith a' cumail a h‑uile rud a dh'àithn mise dhuibh. Agus seall, tha mise còmhla ribh an‑còmhnaidh, gu deireadh na linne.”