Salm 136
ABG1992

Salm 136

136
1O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.
2Thugaibh buidheachas do Dhia nan diathan, oir gu bràth mairidh a thròcair.
3Thugaibh buidheachas do Thighearna nan tighearnan, oir gu bràth mairidh a thròcair;
4Dhàsan na aonar a nì iongantasan mòra, oir gu bràth mairidh a thròcair;
5Dhàsan a rinn na nèamhan le gliocas, oir gu bràth mairidh a thròcair;
6Dhàsan a shìn an talamh os cionn nan uisgeachan, oir gu bràth mairidh a thròcair;
7Dhàsan a rinn solais mhòra, oir gu bràth mairidh a thròcair;
8A’ ghrian a riaghladh an là, oir gu bràth mairidh a thròcair;
9A’ ghealach agus na reultan a riaghladh na h‑oidhche, oir gu bràth mairidh a thròcair;
10Dhàsan a bhuail na h‑Eiphitich nan ciad-ghinean, oir gu bràth mairidh a thròcair;
11Agus a thug a‑mach Israel as am meadhon, oir gu bràth mairidh a thròcair;
12Le làimh thrèin, agus le gàirdean sìnte a‑mach, oir gu bràth mairidh a thròcair;
13Dhàsan a roinn a’ mhuir ruadh na roinnean, oir gu bràth mairidh a thròcair;
14Agus a thug air Israel dol tro a meadhon, oir gu bràth mairidh a thròcair;
15Ach a thilg Phàraoh agus a armailt bun-os‑cionn anns a’ mhuir ruaidh, oir gu bràth mairidh a thròcair.
16Dhàsan a threòraich a shluagh tron fhàsach, oir gu bràth mairidh a thròcair;
17Dhàsan a bhuail rìghrean mòra, oir gu bràth mairidh a thròcair;
18Agus a mharbh rìghrean treuna, oir gu bràth mairidh a thròcair;
19Sihon rìgh nan Amorach, oir gu bràth mairidh a thròcair;
20Agus Og rìgh Bhasain, oir gu bràth mairidh a thròcair;
21Agus a thug am fearann mar oighreachd, oir gu bràth mairidh a thròcair;
22Mar oighreachd do Israel, a òglach fhèin, oir gu bràth mairidh a thròcair;
23A chuimhnich oirnn nar staid ìosail, oir gu bràth mairidh a thròcair;
24Agus a shaor sinn o ar naimhdean, oir gu bràth mairidh a thròcair;
25A tha a’ tabhairt bìdh do gach feòil, oir gu bràth mairidh a thròcair.
26O thugaibh buidheachas do Dhia nan nèamh, oir gu bràth mairidh a thròcair.

© Comann Bhìoball na h-Alba 1992, 2017

© Scottish Bible Society 1992, 2017


Learn more about Am Bìoball Gàidhlig 1992

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.