Salm 136:3

Salm 136:3 ABG1992

Thugaibh buidheachas do Thighearna nan tighearnan, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share