Salm 136:2

Salm 136:2 ABG1992

Thugaibh buidheachas do Dhia nan diathan, oir gu bràth mairidh a thròcair.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share