Salm 136:19

Salm 136:19 ABG1992

Sihon rìgh nan Amorach, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share