Matie 1
ƐAA03

Matie 1

1
Zhezü nɛ́n nancüì hɔ̀n
(Nyɛ́n nyan Lükɛ̀n 3:23-38 wrú lɔ mɛ̀n)
1Nyàn Zhezü Krisì nɛ́n nancüì hɔ̀n bi, nɛ́n léyi nɛ̀n dú Davidɛ̀n cokomɛ̀n-wrɔn hɩ Davidɛ̀n mumù mán dú Abrahamɛ̀n mɛ̀n mɛ̀n-wrɔn nɔn. 2Abrahamɛ̀n dú Izaakɛ̀n nɛ́n zi; Izaakɛ̀n dú Zhakɔbɛ̀n nɛ́n zi; Zhakɔbɛ̀n dú Zhüda mán nɛ́n muan-ẅì hɔ̀n yɔ zi; 3Zhüda dú Farɛsɛ̀n mán Zara yɔ zi (yɔ muan dú Tamarɛ̀n); Farɛsɛ̀n dú Esrɔmɛ̀n nɛ́n zi; Esrɔmɛ̀n dú Aramɛ̀n nɛ́n zi; 4Aramɛ̀n dú Aminadabɛ̀n nɛ́n zi; Aminadabɛ̀n dú Nasɔn nɛ́n zi; Nasɔn dú Salmɔn nɛ́n zi; 5Salmɔn dú Boozɛ̀n nɛ́n zi (Rahabɛ̀n dú nɛ́n muan); Boozɛ̀n dú Obɛdɛ̀n nɛ́n zi (Rütɛ̀n dú nɛ́n muan); Obɛdɛ̀n dú Zhese nɛ́n zi; 6Zhese dú ɛnnɛ̀ncüì Davidɛ̀n nɛ́n zi.
Davidɛ̀n dú Salomɔn nɛ́n zi (nɛ́n muan go dú Uri nɛ́n hi); 7Salomɔn dú Roboamɛ̀n nɛ́n zi; Roboamɛ̀n dú Abia nɛ́n zi; Abia dú Asafɛ̀n nɛ́n zi; 8Asafɛ̀n dú Zhozafatɛ̀n nɛ́n zi; Zhozafatɛ̀n dú Zhoramɛ̀n nɛ́n zi; Zhoramɛ̀n dú Oziasɛ̀n nɛ́n zi; 9Oziasɛ̀n dú Zhoatamɛ̀n nɛ́n zi; Zhoatamɛ̀n dú Ashazɛ̀n nɛ́n zi; Ashazɛ̀n dú Ezèkiasɛ̀n nɛ́n zi; 10Ezèkiasɛ̀n dú Manase nɛ́n zi; Manase dú Amɔn nɛ́n zi; Amɔn dú Zhoziasɛ̀n nɛ́n zi; 11Zhoziasɛ̀n dú Yekonia mán nɛ́n muan-ẅì hɔ̀n yɔ zi, ɛnvra léyi Izraɛlɛ̀n ẅì hɔ̀n dú *anwɔ̀nẅìemɛ̀n Babilɔnɛ̀n anmàn nɔn.
12Ɛnvra zri lɔ mɛ̀n de Yekonia dú Salatiɛlɛ̀n nɛ́n zi; Salatiɛlɛ̀n dú Zorobabɛlɛ̀n nɛ́n zi; 13Zorobabɛlɛ̀n dú Abihudɛ̀n nɛ́n zi; Abihudɛ̀n dú Eliakimɛ̀n nɛ́n zi; Eliakimɛ̀n dú Azɔrɛ̀n nɛ́n zi; 14Azɔrɛ̀n dú Sadɔkɛ̀n nɛ́n zi; Sadɔkɛ̀n dú Akimɛ̀n nɛ́n zi; Akimɛ̀n dú Elihudɛ̀n nɛ́n zi; 15Elihudɛ̀n dú Eleazarɛ̀n nɛ́n zi; Eleazarɛ̀n dú Matan nɛ́n zi; Matan dú Zhakɔbɛ̀n nɛ́n zi; 16Zhakɔbɛ̀n dú Zhozɛfɛ̀n nɛ́n zi, Mari nɛ́n cüì, Mari léyi dú Zhezü, Ebɩdie-wrɔn, nɛ́n muan nɔn.
17Esùgbàn kru ɛvà-anzɔ̀ de ndù, bukru Abrahamɛ̀n vra hàn kɩ cɔ́ Davidɛ̀n vra; zɛtɛn esùgbàn kru ɛvà-anzɔ̀ kɛ́n Davidɛ̀n vra hàn kɩ cɔ́ ɛnvra léyi Izraɛlɛ̀n ẅì hɔ̀n hɔ́n dú anwɔ̀nẅìemɛ̀n Babilɔnɛ̀n anmàn, kɩ esùgbàn kru ɛvà-anzɔ̀ de vru dù, bukru anwɔ̀nẅìemɛ̀n vra lɔ hàn kɩ cɔ́ Ebɩdie-wrɔn bî vra lɔ nɔn.
Zhezü Krisì bî vra
(Nyɛ́n nyan Lükɛ̀n 2:1-7 wrú lɔ mɛ̀n)
18Nyàn ɔmu le ye bî Zhezü Krisì nɔn. Mari, nɛ́n muan, yɛ sɔ́n ɔmùan yɛ tán Zhozɛfɛ̀n; tɛ́n nɛ́n mán nɛ́n cüì mɛhi yɔ vá sɔ́n ebɩ́ kɩ Mari sɩ́ ɛmɛ̀ntɛ̀ Ɛnhɛ́n Prɔnprɔn cüìemɛ̀n. 19Zhozɛfɛ̀n, Mari nɛ́n cüì dú ɔwrɔn léyi ke bɩ́ Ɔwɔ ankà, kɩ ne ji nɛ̀n teze Mari ɛbán mɛ̀n, ô anwrɔn ke bɩ́ nyriɛn le Mari sî ɛmɛ̀ntɛ̀ ɛntrɛ. 20Nɛ̀n dú ankà tro ndɔ lɔ mɛ̀n, kɩ Ɔwɔ-kùyüre-wrɔn tɔ̀n ci nɛ̀n ndà mɛ̀n kɛ dɔ́ nɛ̀n le: “Zhozɛfɛ̀n, Davidɛ̀n mɛẅi wrɔn, ɛnjansù ke bɩ́ ẅɛn mɛ́n, ke ji le è bɩ́ Mari e hi, ɔmuhi Ɛnhɛ́n Prɔnprɔn cüìemɛ̀n de nɛ̀n sî ɛmɛ̀ntɛ̀ nɔn. 21Ne le bî ɛncɔnwrɔn-ẅì tɔ̀n, ɛ̀ wá nɛ̀n ebi Zhezü, ɔmuhi nɛ lɛ mrɛ́n nɛ́n fɛcüè lɔ ɛgbàn mɛ̀n nɛ̀n sɔhɔ́ nɔn.”
22Eci ndɔ lɔ fɛn hán, ô ankà léyi Ɛẅɛnwrɔn dɔ́ Ɔwɔ-mùanwú-ankà-dɔ́-wrɔn mùan wú nɔn, kɛ̀ sá nmù:
23“Ɛnnyɔnwrɔn léyi kè sɩ̀ nyrì ɛncɔnwrɔn ankà nɔn ke le
sî ɛmɛ̀ntɛ̀ kɩ ke le bî ɛncɔnwrɔn-ẅì tɔ̀n, ye le bi nɛ̀n
Emanüɛlɛ̀n.”
(N'ɛmɛ̀n kɛ dɔ̀ le “Ɔwɔ mɛhi bɔ́ dù”.)
24Ɛnvra léyi Zhozɛfɛ̀n dú ndà mɛ̀n gbɛ́ ɛvɛ̀ nɔn, nɛ̀n hán eci léyi Ɔwɔ kùyüre-wrɔn wá tán nɛ̀n nɛ̀n hán nɔn, kɩ nɛ̀n bɩ́ Mari nɛ̀n sɩ́ ɛbemɛ̀n. 25Nɛ̀n sɩ̀ cì yi ɛtɛ̀sɛ̀n hàn kɩ cɔ́ ɛnvra léyi Mari bî ɛncɔnwrɔn-ẅì tɔ̀n, hɩ Zhozɛfɛ̀n wá ebi Zhezü nɔn.

Alladian: Ɛmɛẅi ankà ankrànkràn © Alliance Biblique de Cote d'Ivoire, 2003.


Learn more about Ɛmɛẅi ankà ankrànkràn 2003

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.