Markus 15
YAKV

Markus 15

15
Si Isa si harapan Pilatus
(Mateo 27:1-2, 11-14; Lukas 23:1-5; Yahiya 18:28-38)
1Pagsakaliꞌ ne salung, magtipun meꞌ nakuraꞌ imamin duk meꞌ kabahiꞌanin duk meꞌ guru si saraꞌ āgamahin. Siye meꞌ kakunsihalan mangahukumin. Magisun siye bang inumeyde pu si Isahin. Manjari pagubus siye magisun, iningketan weꞌ de si Isa duk binoꞌo weꞌ de pī sinōngan pu Pilatus. 2Tilew Pilatus iye, paꞌinne, “Sultan meꞌ Yahudihin ke kew?” Nambung si Isa, paꞌinne, “Iye du pinaꞌinnu iyan.” 3Na, ekka tuntut meꞌ nakuraꞌ imamin si iye. 4Tinilew iye balik weꞌ Pilatus, paꞌinne, “Gaꞌ niyaꞌ panambungnu? Payamanun kaꞌekka tuntutde si kaꞌu.” 5Saguwaꞌ gaꞌ ne nambung si Isa, hangkan ulaliꞌ teꞌed Pilatus.
Si Isa ilaboꞌan hukuman pinapatey
(Mateo 27:15-26; Lukas 23:13-25; Yahiya 18:39–19:16)
6Na kahabaꞌ tahun, bang baytu Kādjaꞌan Pangesseban, iye addat Pilatusin maluwas iye dambuwaꞌ pilisu, sine-sine pāku meꞌ aꞌahin pinaluwas. 7Masa miyaꞌan, niyaꞌ laꞌi aꞌa kinalabusu. Ēnnen Barabbas. Laꞌi iye magtuhut duk meꞌ saweꞌne bakas manguntarahan gubelnohin duk makapapatey iye meꞌ aꞌa masa miyaꞌan. 8Ekka meꞌ aꞌa pī pu si Pilatus duk pināku weꞌ de weꞌ maluwas iye dambuwaꞌ pilisu sa addat luwal hininangne tahun-tahunin. 9Tinilew siye weꞌ Pilatus, paꞌinne, “Mabayaꞌ kaꞌam paluwasku si kaꞌam Sultan meꞌ Yahudihin?” 10Hangkan siye tinilew weꞌ ne sa miyaꞌan peggeꞌ kataꞌuhanne weꞌ sinōngan si Isa weꞌ meꞌ nakuraꞌ imamin si iye, peggeꞌ kinimbūhan si Isa weꞌ de. 11Saguwaꞌ meꞌ aꞌa mabanesin tasegeꞌ weꞌ meꞌ nakuraꞌ imamin weꞌ subey pākude si Barabbas pinaluwasin, dumaꞌin si Isa. 12Paꞌin si Pilatus ne isab si siye, “Inumeyku si aꞌa inēnanbi Sultan meꞌ Yahudi inin?” 13Magkalolop siye, paꞌinde, “Lansangun iye diyataꞌ olom.” 14Paꞌin Pilatus si siye, “Weꞌey? Ine laꞌat tahinangnen?” Saguwaꞌ pasōng ne siye magkalolop, paꞌinde, “Lansangun iye diyataꞌ olom.” 15Manjari kabayaꞌan Pilatusin weꞌ duhulanne kabayaꞌan meꞌ aꞌa mabanesin, hangkan pinaluwas weꞌ ne Barabbas si siye. Duk pagubus si Isa daꞌakne ilubakan, sinōngan ne iye weꞌ Pilatus supaya iye talansang diyataꞌ olom.
Hinang dagey si Isa weꞌ meꞌ sundaluhin
(Mateo 27:27-31; Yahiya 19:2-3)
16Manjari binoꞌo si Isa tahalaꞌ weꞌ meꞌ sundaluhin pī si lame astanaꞌ gubnulin. Duk ilinganan weꞌ de patipun kēmon sundalu da kumpaniyahin. 17Manjari pinasemmekan weꞌ de si Isa semmek taluk kuweꞌ bantuk semmek sultan. Ubus ngalakal isab siye bāhan luhihan, hininang kuweꞌ korona sultan, bu pinapī weꞌ de si kōkne. 18Manjari magmā-mā pinahadje si Isa weꞌ de, paꞌinde, “Assalamu alaikum, Sultan meꞌ Yahudihin.” 19Pinaglubakan weꞌ de kōk si Isahin duk kayu-kayu, duk pinagluraꞌan iye weꞌ de. Ubus pasujud siye si iye. 20Pagubus iye hinangde dagey, iluwasan weꞌ de semmek talukin bu pinasemmekan iye balik duk semmekne tagnaꞌin. Ubus binoꞌo ne iye weꞌ de pabukut duk ne iye talansang diyataꞌ olom.
Pangalansang si Isa diyataꞌ olomin
(Mateo 27:32-44; Lukas 23:26-43; Yahiya 19:17-27)
21Manjari niyaꞌ aꞌa pabutas, ēnnen si Simon, aꞌa amban lahat Kirene. Bakas amban lahat diyataꞌ iye balik pī si puweblo. Si Simon inin sama Iskandal duk si Rupus. Ginagahan iye weꞌ meꞌ sundaluhin dinaꞌak pinanangkit olom sōng pangalansangan si Isahin. 22Binoꞌo weꞌ de si Isa pī si lugal inēnan Golgota. Hāti ēn miyaꞌan, “Lahatan Bungkug.” 23Paglaꞌi ne si Isa, niyaꞌ sōng pamaꞌinumde iye boheꞌ ubas sinagetan tambal inēnan mira. Saguwaꞌ gaꞌ tayimaꞌne. 24Manjari ilansang ne iye weꞌ de diyataꞌ olom bu pinatengge weꞌ de olomin. Pinagbahagiꞌ-bahagiꞌan weꞌ meꞌ sundaluhin meꞌ semmek si Isahin. Maglegot siye magdaꞌagan duk kataꞌuhande bang semmek inggehin daꞌagan dangan-danganin. 25Ellet lettu duk salung pangalansangde iye diyataꞌ olomin. 26Duk tuntut si iyehin sinulat diyataꞌ olom sa inin: “Inin Sultan meꞌ Yahudihin.” 27Duk niyaꞌ duwangan mundu pinasumbayaꞌ pu si Isa ilansang diyataꞌ olomde. 28Dambuwaꞌ olomin pinatengge si kanawanne duk dambuwaꞌin si bibanganne.
29Duk meꞌ aꞌa mapalabeyin, pinagsayehan iye weꞌ de. Magkeleng-keleng siye duk paꞌinde, “Aha. Paꞌinnu talaraknu langgal hadjehin, ubus bu patenggenu balik dem tellu ellew. 30Bang tatabangnu dinun, duwaꞌi kew amban olom iyan.” 31Damikkiyan isab meꞌ nakuraꞌ imamin duk meꞌ guru si saraꞌ āgamahin pagudjiꞌande iye, paꞌinde, “Tatabangne aꞌa seddilihin saguwaꞌ dinen gaꞌi tatabangne. 32Iye koꞌ Almasihin, sultan meꞌ Israꞌilin, na, ambat iye duwaꞌi amban olom iyan. Bang takitete iye duwaꞌi, na, kahagad ne kite.” Duk meꞌ ilansang pinasumbayaꞌ si iyehin, missā-missāhan iye du isab.
Kamatey si Isahin
(Mateo 27:45-56; Lukas 23:44-49; Yahiya 19:28-30)
33Na, paglettu ne ellewin, maglindem dem tibuꞌukan lahat miyaꞌan sampay lisag tellu kohapin. 34Paglisag tellu ne, magkilahap si Isa papales, paꞌinne, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Hātinen, “O Tuhanku, weꞌey ku pasagadannu?” 35Pagtakale inin weꞌ meꞌ aꞌa magtengge-tengge malaꞌihin, salaꞌ pakakalehanden. Paꞌinde, “Pakalehun bi be. Lingananne Nabi Eliyas.” 36Magtawus niyaꞌ aꞌa magubas pī moꞌo kuweꞌ gapas bu ngaleglebanne magdem ininum. Ubus tinogsokan weꞌ ne miyaꞌan diyataꞌ kayu-kayu bu sinōngan weꞌ ne pamasessep pu si Isa. Paꞌin aꞌa miyaꞌan, “Daꞌa dahuꞌ. Payamante bi bang pitu ke Nabi Eliyas maduwaꞌi iye amban diyataꞌ olomin!” 37Manjari magkilahap si Isa mintedde papales ubus bu bekkat ne napasnen.
38Magtawus garet semmek subuk hinang ellig dem langgal hadjehin. Garet paduwe amban diyataꞌ ngeregseꞌ diyawaꞌ. 39Pagkite kapitan manengge mapaharap si olomin weꞌ sa miyaꞌan kabekkat napas si Isahin, nambat iye, paꞌinne, “Sabennal aꞌa inin Anak Tuhanin.”
40Niyaꞌ laꞌi meꞌ dende mayam-mayam amban katala-talahan. Dem grupu miyaꞌan laꞌi si Mariyam dende amban Magdalahin, duk si Salome. Laꞌi isab si Mariyam, saꞌi si Joses duk si Yakub bataꞌin. 41Meꞌ dende miyaꞌan manuhut-nuhut si Isahin duk siye manguntul iyehin palaꞌine si lahat Jalilin. Duk ekka pe isab meꞌ dende seddili laꞌi, meꞌ bakas manuhut iye hap Awrusalamin.
Pangubul si Isahin
(Mateo 27:57-61; Lukas 23:50-56; Yahiya 19:38-42)
42Ellew Pagpanyap miyaꞌan, hātinen, dam bahangi meke ellew liꞌi. Pagkohap ne ellew miyaꞌan, tekka laꞌi si Yusup. 43Si Yusup inin aꞌa amban puweblo Arimati. Kunsihal inaddatan iye. Inagad-agad weꞌ ne katuman meꞌ paꞌalan sabab pagbayaꞌ Tuhanin. Manjari magtawakkal iye pī pu si Pilatus duk pināku weꞌ ne bangkey si Isahin. 44Ulaliꞌ Pilatus pagkalene weꞌ matey ne si Isa. Ilinganan weꞌ ne kapitanin duk tinilew weꞌ ne bang tiggel ne ke kamateynen. 45Pagkataꞌuhanne amban kapitanin weꞌ asal matey ne si Isa, pinangurung ne weꞌ ne bangkeynen pu si Yusup. 46Manjari melli si Yusup kakanaꞌ duk pagubus ilebbes weꞌ ne si Isa amban diyataꞌ olomin, sinaput weꞌ ne duk kakanaꞌin. Ubus pinabāk weꞌ ne dem lingab pagkubulan, batu ilowangan. Ubus bu ngaligid iye batu panampeng gawang lingabin. 47Laꞌi mayam-mayam si Mariyam dende amban Magdalahin, duk si Mariyam saꞌi si Josesin, duk takitede bang antag pangubulan si Isahin.