Parallel
51
دلی طاهر در من بیافرین
برای سالار سرایندگان. مزمور داوود، آنگاه که ناتانِ نبی پس از همبستر شدن داوود با بَتشِبَع، نزد او رفت.
1خدایا، بر حسب محبت خود
مرا فیض عطا فرما!
بر حسب رحمت بیکران خویش
نافرمانیهایم را محو ساز.
2مرا از تقصیرم به تمامی شستشو ده،
و از گناهم مرا طاهر کن!
3زیرا من از نافرمانیهای خویش آگاهم،
و گناهم همیشه در نظر من است.
4به تو، آری تنها به تو، گناه ورزیده‌ام،
و آنچه را که در نظرت بد است به عمل آورده‌ام.
از این رو چون سخن می‌گویی، بر حقی،
و چون داوری می‌کنی، بی‌عیبی!
5براستی که تقصیرکار زاده شده‌ام،
و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن شد!
6اینک به راستی در قلب مشتاقی،
و در باطنم، مرا حکمت می‌آموزی.
7با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد،
شستشویم کن که از برف سفیدتر خواهم شد.
8شادی و سرور را به من بشنوان،
بگذار استخوانهایی که کوبیده‌ای به وجد آید.
9روی خود را از گناهانم بپوشان،
و تقصیرهایم را به تمامی محو ساز.
10خدایا، دلی طاهر در من بیافرین،
و روحی استوار در من تازه بساز.
11مرا از حضور خود به دور مَیَفکن،
و روح قدوس خود را از من مگیر.
12شادی نجات خود را به من بازده،
و به روحی راغب حمایتم فرما.
13آنگاه راههای تو را به عاصیان خواهم آموخت،
و گناهکاران نزد تو باز خواهند گشت.
14خدایا، لکۀ خون را از وجود من پاک کن#‏51‏:14 در اصل عبری: «مرا از خونها نجات ده».
ای خدایی که خدای نجات من هستی،
و زبانم عدالت نجاتبخش تو را شادمانه خواهد سرایید.
15خداوندگارا، لبانم بگشا،
تا دهانم ستایش تو را بیان کند.
16تو به قربانی رغبت نداری، وگرنه می‌آوردم؛
تو از قربانی تمام‌سوز خرسند نمی‌شوی.
17قربانیهای پسندیدۀ خدا روح شکسته است؛
خدایا، دل شکسته و توبه‌کار را خوار نخواهی شمرد.
18خدایا، به خشنودی خود بر صَهیون احسان فرما؛
دیوارهای اورشلیم را بنا کن.
19آنگاه از قربانیهای شایسته خشنود خواهی شد؛
از قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای کامل.
آنگاه بر مذبح تو گوساله‌ها تقدیم خواهند کرد.