یوحنا 1:8

یوحنا 1:8 NMV

او خودْ آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد.
NMV: هزارۀ نو
Share