یوحنا 1:20

یوحنا 1:20 NMV

او معترف شده، انکار نکرد، بلکه اذعان داشت که «من مسیح نیستم.»
NMV: هزارۀ نو
Share