اِشعیا 41
NMV

اِشعیا 41

41
یاور اسرائیل
1ای سواحل دوردست، خاموش باشید و به من گوش بسپارید؛
ای ملتها، نیروی خویش تازه کنید.
پیش آمده لب به سخن بگشایید؛
بیایید تا با هم برای محاکمه نزدیک آییم.
2آن کیست که فاتحی عادل از شرق برانگیخت،#41‏:2یا: «آن کیست که در عدالت یکی را از شرق برانگیخت».
و او را به خدمت خویش برگماشت؟
که قومها را تسلیم وی می‌کند،
و پادشاهان را مطیع وی می‌گرداند؛
که آنان را چون غبار به شمشیر وی می‌سپارد،
و همچون کاه که بر باد شود، به کَمانش وامی‌گذارد.
3او ایشان را تعقیب می‌کند و به سلامتی می‌گذرد،
از راهی که پیشتر در آن پا ننهاده است.
4کیست که این همه را به عمل آورده،
و کیست که نسلها را از آغاز فرا خوانده است؟
من هستم، یهوه،
من که اوّلین و نیز با امور آخرینم،
من هستم.
5سواحل دوردست این را دیده، ترسان گشته‌اند،
و کرانهای زمین به لرزه درآمده‌اند.
آنها پیش آمده، نزدیک می‌شوند،
6و هر یک دیگری را یاری می‌دهند،
و به برادر خود می‌گویند: «قوی باش!»
7صنعتگر به زرگر قوّت‌قلب می‌دهد،
و چکش‌کار او را که بر سَندان می‌کوبد، تشویق می‌کند.
دربارۀ آنچه جوش خورده، می‌گوید که «نیکوست»،
و آن را به میخها محکم می‌کند تا واژگون نشود.
8اما تو ای اسرائیل، خادم من،
و ای یعقوب، که تو را برگزیده‌ام،
و ای نسل دوست من ابراهیم،
9من تو را از کرانهای زمین برگرفتم،
و از دورترین نقاطش تو را فرا خواندم.
به تو گفتم: «تو خادم من هستی؛
تو را برگزیده‌ام و رد نکرده‌ام»؛
10پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم،
و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم.
تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد،
و به دست راست عدالتِ خویش از تو حمایت خواهم نمود.
11اینک آنان که بر تو خشم گیرند،
جملگی سرافکنده و رسوا خواهند شد،
و آنان که با تو به مخالفت برخیزند،
هیچ گشته، هلاک خواهند شد.
12هرچند دشمنانت را بجویی،
ایشان را نخواهی یافت،
و آنان که با تو به جنگ برخیزند،
نیست و نابود خواهند شد.
13زیرا من که یهوه، خدای تو هستم،
دست راست تو را می‌گیرم،
و به تو می‌گویم، «مترس،
من تو را یاری خواهم داد.»
14ای یعقوب، که همچون کِرمی
و ای اسرائیلِ کم‌شمار، مترس!
خداوند می‌فرماید: من خود تو را یاری خواهم داد؛
وَلیّ تو، قدوس اسرائیل است.
15اینک از تو خرمنکوبی خواهم ساخت
تیز و نو و دندانه‌دار؛
کوهها را کوبیده، خُرد خواهی کرد،
و تَلها را به کاه بدل خواهی ساخت.
16آنها را خواهی افشاند و باد آنها را خواهد راند،
و تندباد آنها را پراکنده خواهد ساخت.
اما تو در خداوند شادی خواهی کرد،
و در قدوس اسرائیل فخر خواهی نمود.
17فقیران و نیازمندان آب می‌جویند و نمی‌یابند،
و زبانشان از تشنگی تَرَک می‌خورد.
اما من، یهوه، ایشان را اجابت خواهم کرد؛
من، خدای اسرائیل، ایشان را وا نخواهم گذاشت.
18بر تَلهای خشک نهرها جاری خواهم کرد،
و در میان وادیها چشمه‌ها روان خواهم ساخت.
بیابان را به برکۀ آب بدل خواهم کرد،
و خشکزار را به چشمه‌ساران.
19در بیابان سرو آزاد خواهم گذاشت
و هم اقاقیا و آس و زیتون،
و در زمین خشک درخت کاج غرس خواهم کرد
و صنوبر و سرو را با هم.
20تا همه ببینند و بدانند،
و تعمق کرده دریابند،
که دست خداوند این را کرده،
و قدوس اسرائیل این را پدید آورده است.
بتهای باطل
21خداوند می‌گوید: ادعای خود را مطرح سازید،
و شاهِ یعقوب می‌گوید: قوی‌ترین براهین خویش را عرضه دارید.
22آنچه را که واقع خواهد شد
پیش آورده، بر ما اعلام کنید.
امور نخستین را به ما بگویید،
تا در آنها تأمل کنیم
و انجامِ آنها را بدانیم.
یا امور آینده را به ما بشنوانید
23و آنچه را که پس از این می‌آید بیان کنید،
تا بدانیم که شما خدایانید.
آری، کاری انجام دهید، نیک یا بد،
تا ترسان و هراسان شویم.
24اما شما هیچ هستید و کارهایتان از هیچ هم کمتر؛
آن که شما را اختیار کند مکروه است.
25و اما من کسی را از شمال برانگیخته‌ام که خواهد آمد،
کسی را از محل طلوع آفتاب، که نام مرا خواهد خواند.
او بر سلاطین همچون بر گِل پا خواهد نهاد،
همچون کوزه‌گری که گِل را لگدمال کند؛
26کیست که از ابتدا این را بیان کرد،
تا بدانیم؟
و کیست که از پیش آن را گفت،
تا بگوییم که، «سخنش راست است»؟
هیچ‌کس آن را بیان نکرد،
و هیچ‌کس آن را اعلام ننمود،
و هیچ‌کس سخنی از شما نشنید.
27من بودم که نخست به صَهیون گفتم: «هان، اینها را بنگر!»
من بودم که به اورشلیم بشارت‌دهنده‌ای بخشیدم.
28اما خود می‌نگرم و کسی را نمی‌یابم:
در میان ایشان مشورت‌دهنده‌ای نیست،
و نه کسی که چون سؤال می‌کنم پاسخ تواند داد.
29اینک آنان جملگی باطلند،
و کارهایشان هیچ است؛
و بتهای ریخته‌شدۀ ایشان
باد و بطالت بیش نیست.

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop

Learn more about هزارۀ نو