Parallel
6
Ang Pagtaw sa Iba
1“Magandam kamo ay basi kon indong ginaimo sa pagpakadiosnon pakita-kita lang sa mga tao. Ay kon pakita-kita lang gani, ara kamo gid babatonon nga balus alin sa indong Tatay nga sa langit.
2“Gani kon kamo nagalimos indi nindo ipanogid-sogid pario anang ginaimo ang iba nga nagapakita-kita lang sa mga simbaan kag sa mga dalan. Toladan andang ginaimo agud dayawon sanda ang mga tao. Piro ang matood tana, bukun sanda sinsiro sa andang ginaimo. Kag tungud nga gindayaw sanda run ang mga tao, nabaton nanda run andang balus. Gani ara sanda run paaboton alin sa Dios. 3Kamo tana, kon kamo nagabolig sa mga malisud, indi nindo ron pagipaulam bisan pa sa indong pinakamasuud nga amigo. 4Kag kon sa sikrito indong pagtaw indong bolig, nakikita dan indong Tatay nga sa langit, kag tana maman ang mabalus kanindo.”
Panodlo Parti sa Pangamoyo
(Lu. 11:2-4)
5“Kag kon kamo magpangamoyo, indi kamo magwad sa anang ginaimo ang mga tao nga poros lang pakita-kita andang ginaimo. Gosto nanda magpangamoyo nga nagatindug sa mga simbaan kag sa mga kanto ang mga karsada agud makita ang mga tao nga sanda diosnon. Sa matood tana, nabaton nanda run anang pagdayaw ang mga tao kananda. Gani ara sanda run paaboton alin sa Dios. 6Piro kamo tana, kon kamo magpangamoyo, magsulud kamo sa indong koarto kag magpanirado. Kag doto kamo magpangamoyo sa indong Tatay nga sa langit nga indi makita. Kag indong Tatay nga nakakakita indong ginaimo sa sikrito maman ang magabalus kanindo.
7“Kon kamo nagapangamoyo, indi kamo maggamit doro nga mga arambalun nga ara polos. Dan toladan anang ginaimo ang mga tao nga ara nagakilala sa Dios. Ay andang pagsarig sasabatun sanda ang Dios kon malawig andang mga pagpangamoyo. 8Indi nindo pagwadun andang ginaimo. Ay atung Tatay kaulam run nga lagi kon ano atun mga kinanglan bisan ara kita pa kapangamoyo. 9Gani magpangamoyo kamo toladia;
‘Amun Tatay nga sa langit,
Kabay pa nga taodon kaw ang mga tao,
10Kabay pa nga magari kaw ron digi kanamun,
Kag kon paiwan nga imong kabubutun ginatoman doto sa langit,
Kabay pa nga tomanun ra digi sa kalibotan.
11Tawi kami amun kinanglan nga pagkaun sa adlaw nga dia,
12Patawada kami sa amun mga sala,
Ay ginpatawad namun ra ang nagkasala kanamun.
13Indi mo kami pagipadaug sa mga pagsolay,
Kondi lowasa kami kay Satanas.
[Tungud nga ikaw ang Ari, ang Makagagaum, kag ang Darayawon asta sa ara kataposan. Amin.]’
14Kon ginapatawad nindo ang mga tao nga nagkasala kanindo, patawadun kamo ra indong Tatay nga sa langit. 15Piro kon indi kamo magpatawad kananda, indong Tatay indi ra magpatawad kanindo.”
Panodlo Parti sa Pagpoasa
16“Kag kon kamo magpoasa, indi kamo magwad sa mga tao nga nagapakita-kita lang nga sanda nagapoasa agud dayawon sanda. Nagalagaw sanda lang nga ara nagapangramos kag ara nagapanodlay agud maulaman ang iba nga sanda nagapoasa. Sa matood tana, nabaton nanda run anang pagdayaw ang mga tao kananda, gani ara sanda run paaboton alin sa Dios. 17Piro kon kamo tana ang magpoasa, magpangramos kamo kag sodlayun nindo indong book, 18agud ara may makaulam nga kamo nagapoasa loas sa indong Tatay nga indi makita. Kag tana nga nakakakita indong mga ginaimo sa sikrito maman ang magabalus kanindo.”
Ang Manggad sa Langit
(Lu. 12:33-34)
19“Indi kamo magtipon ang manggad para sa indong kaogalingun digi sa kalibotan, tungud nga digi kutkutun ang mga sapat-sapat, kag kon indi, tuktukun ra lang. Okon maimo ra nga suludun ang takawan indong balay kag takawon. 20Indong imoon tana, magtipon kamo indong manggad doto sa langit, ay doto ara may nagapangutkut, ara tuktuk, kag indi makasulud ang takawan. 21Ay kon diin indong manggad doto ra pirmi indong tagiposoon.”
Ang Mata Pinakasolo ang Lawas
(Lu. 11:34-36)
22“Atun mata anang pinakasolo atun lawas. Gani kon masanag imong panulung nasasanagan run da imong bilog nga lawas. 23Piro kon imong panulung madulum naduduluman ra imong bilog nga lawas. Gani kon ang ginakoon nga solo nga dian kanimo ara nagataw kasanag, tay masyado kadulum imong kaimtangan.”
Sino atun Dapat Sirbian, Ang Dios okon ang Manggad?
(Lu. 16:13; 12:22-31)
24“Ara tao nga makasirbi ang dungan sa darwa ka agalun, ay ang matatabo marimoan tana sa isara kag magapalangga sa isara; magakampi tana sa isara kag magapakalain sa isara. Kamo indi ra makasirbi ang dungan sa Dios kag sa manggad.
25“Maman dan nga nagakoon ako kanindo nga indi kamo magsari palibug kon sa diin kamo mabuul indong kaunun agud maboi kamo. Indi kamo ra magsari palibug kon sa diin kamo mabuul indong ilambong. Ay kon kamo ginatawan na kaboi kag lawas indi maimo nga indi na kamo pagtawan pagkaun kag indong inoglambong. 26Sulunga nindo ang mga pispis nga nagarulupad. Ara sanda nagatanum, ara sanda nagaani, kag ara sanda nagatipon bisan ano sa bodiga. Piro sono sa bugna indong Tatay sa langit ginatawan na sanda andang pagkaun. Kag kabay mas palangga kamo kaysa mga pispis. 27Kag bisan magpalibug kamo para mapalabug indong kaboi, indi nindo ra gid mapapalabug bisan maistan lang.
28“Kag basi nagapalibug kamo gid kon sa diin kamo mabuul indong ilambong? Sulunga nindo lang bala ang mga bolak nga nagatobo bisan diin. Ara sanda nagapangabudlay; kag ara sanda ra nagapamudbud. 29Piro sa matood tana, bisan ang bantog kag manggaranun nga ari nga si Solomon, anang mga lambong indi gid makapario sa anang kasadya ang bisan isara sa mga bolak. 30Gani kon ginapasadya ang Dios ang mga ilamonon nga boi dadi, piro maboay-boay malalayung ra lang kag totodan, ta kondi mas labi run gid kamo nga anang palambongan. Ang kaistan indong pagsarig sa Dios. 31Indi kamo magsari-palibug kon sa diin kamo mabuul indong kaunun kag inumun, kag indong ilambong. 32(Maman dia anang ginapalibugan pirmi ang mga tao nga ara nagakilala sa Dios.) Kaulam indong Tatay nga sa langit nga kinanglan nindo ang mga butang nga dia. 33Indong imoon tana, onaun nindo anay anang ginarian kag kon ano ang mga mayad nga imoon sono sa anang kabubutun, kag indong mga kinanglanun nga dan, tanan itaw na kanindo. 34Gani indi kamo magsari palibug parti sa indong paraaboton, kondi isipun nindo garing kon dian run. Indi kinanglan nga dogangan nindo pa ang paralibugan nga sa dadi.”