Ecclesiastes 3:6

Ecclesiastes 3:6 KJV

A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away
KJV: King James Version
Share