San Mateo 2
ZPCNT
2
Uyo benꞌ psëdi quie bélo yenaꞌjëꞌ Jesús
1Cati golo Jesús lao yedyi Belén ga nebaba Judea, caora naꞌ uzu tu benꞌ lao Herodes naquëꞌ rey. Naꞌra bdyin ja benꞌ zaꞌ zacaꞌ ga rlë obidza, bdyinjëꞌ ciudad Jerusalén. Nacajëꞌ benꞌ psëdi quie bélo. 2Naꞌra unabajëꞌ:
―¿Gaz̃i zu rey quie benꞌ Israel, benꞌ zagolo? Nitaꞌndoꞌ zacaꞌ ga rlë obidza blëꞌëndoꞌ bélo ta naca seña golobiꞌ. Quie lenaꞌ zaꞌndoꞌ ta gapalaꞌnndoꞌbiꞌ.
3Cati unezi rey Herodes cabëꞌ unayaquëꞌ, lega ptëbi pensari quienëꞌ lëbëꞌ. Lëscanꞌ yugulu ja benꞌ ciudad Jerusalén, lega ptëbi pensari quiejëꞌ lëjëꞌ. 4Naꞌra guz̃i rey Herodes yugulu ja xanꞌ pxuzi len ja benꞌ rusëdi ja ley rnao benꞌ Israel. Naꞌ unabanëꞌ rëbinëꞌ lëjëꞌ:
―¿Ganꞌ galo benꞌ naca Cristo?
5Naꞌ ra unajëꞌ rëbijëꞌ lëbëꞌ:
―Galoguëꞌ yedyi Belén ga nebaba Judea, porque cani rnën lëꞌë guichi bë profeta dza naꞌte:
6Leꞌe benꞌ yedyi Belén quie yu nebaba Judá, baꞌalaꞌcazi naca yedyi quiele yedyi daoꞌ, hualo ladole tu benꞌ inabëꞌra, benꞌ inabëꞌ benꞌ Israel, benꞌ quie Diuzi.
Canaꞌ rnën lëꞌë guichi.
7Naꞌra balarazi guz̃i rey Herodes yaca benꞌ psëdi quie bélo. Unabanëꞌ lëjëꞌ dyëꞌëdi bi tiempo golo bélo. 8Naꞌ useꞌelaꞌnëꞌ lëjëꞌ Belén rëbinëꞌ lëjëꞌ:
―Uletzio Belén inabale dyëꞌëdi bi raca quie xcuidiꞌ. Cati babedzelelebiꞌ nadetixogueꞌle nëꞌëdiꞌ tacuenda guidariaꞌ gapalaꞌnaꞌbiꞌ. ―Canaꞌ unanëꞌ rëbinëꞌ lëjëꞌ.
9Te beyudyi una rey Herodes gudyijëꞌ lëjëꞌ canaꞌ, naꞌra zio benꞌ psëdi quie bélo. Naꞌra lëbélo blëꞌëjëꞌ caora nitaꞌjëꞌ zacaꞌ ga rlë obidza, udyialaona laojëꞌ hasta que bdyinnan laohue ga zu xcuidiꞌ. 10Cati blëꞌëjëꞌ ga bdyin bélo, lega bedaohuetzeguejëꞌ. 11Caora uyuꞌujëꞌ luꞌu yuꞌu, blëꞌëjëꞌ xcuidiꞌ lëbiꞌ z̃naꞌbiꞌ María. Naꞌra uditzuz̃ibijëꞌ udapalaꞌnjëꞌ bdaoꞌ naꞌ. Naꞌra laosalotejëꞌ caja quiejëꞌ nuꞌajëꞌ, bëꞌjëꞌbiꞌ regalo ta nuꞌajëꞌ, bëꞌjëꞌbiꞌ oro len yalo len ja aceite z̃io. 12Beyudyi naꞌ, guca tu chopa dza nitaꞌjëꞌ naꞌ cati uxusajëꞌ de que bireyaꞌalaꞌ yeyojëꞌ ganꞌ uzaꞌjëꞌ, ganꞌ reꞌ rey Herodes. Quie lenaꞌ uz̃iꞌjëꞌ neza tula zeyojëꞌ yedyi quiejëꞌ.
Bz̃uno José lënëꞌ familia quienëꞌ yedyi tula
13Ude beyudyi bezaꞌ ja benꞌ psëdi quie bélo yenaꞌjëꞌ xcuidiꞌ, naꞌra uxusa José blëꞌënëꞌ tu ángel quie Diuzi rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Uyasabachiꞌ udëꞌëlaꞌ bdaoꞌ naꞌ len z̃naꞌbiꞌ. Uz̃unolëloꞌbiꞌ tziolaꞌobiꞌ yu nebaba Egipto. Naꞌ yegaꞌnlaꞌobiꞌ hasta que iniaꞌ luëꞌ gala tzioꞌ, porque rey Herodes hueguiloguëꞌbiꞌ ta gutiëꞌbiꞌ.
14Naꞌra udëlebë José, uyasanëꞌ, uz̃iꞌnëꞌ xcuidiꞌ len z̃naꞌbiꞌ lao rëla ziojëꞌ yu nebaba Egipto. 15Naꞌzi begaꞌnjëꞌ ulezajëꞌ uzujëꞌ hasta que bdyin hora guti rey Herodes. Canaꞌ guca tacuenda bzu diꞌidzaꞌ quie Diuzi cabëꞌ gudyinëꞌ profeta rëbinëꞌ lëbëꞌ cani: “Yu nebaba Egipto babeyëz̃aꞌ z̃iꞌinaꞌ yerobiꞌ.”
Naꞌra bë rey Herodes mandado gati ja xcuidiꞌ
16Cati gucabëꞌ rey Herodes uz̃iꞌ ja yëꞌ benꞌ psëdi quie bélo, naꞌra bdzaꞌnëꞌ, bënëꞌ mandado gati ja xcuidiꞌ de chopa iza huio para z̃anle, biꞌ necuaꞌ Belén len ja biꞌ necuaꞌ yedyi regaꞌn gaꞌalaꞌ. Canaꞌ bënëꞌ mandado según cabëꞌ tiempo una ja benꞌ psëdi quie bélo gudyijëꞌ lënëꞌ. 17Canaꞌ bzu diꞌidzaꞌ quie profeta Jeremías caora unëꞌ:
18Yero tu rchiꞌ ja benꞌ yedyi Ramá, rbedyijëꞌ rnayaꞌjëꞌ.
Naꞌ rbedyi ja nigula quie ja benꞌ Israel por nun quie z̃iꞌijëꞌ.
Bireyudyicazi cuedyijëꞌ ta yezujëꞌ gusto danꞌ aguti z̃iꞌijëꞌ.
19Pero bëꞌ beyudyi guti rey Herodes, caora naꞌ ptilalao tu ángel quie Diuzi lao bichi gala quie José ga zunëꞌ yedyi nebaba Egipto. Naꞌra gudyinëꞌ lëbëꞌ:
20―Uyasa, uz̃iꞌlë xcuidiꞌ len z̃naꞌbiꞌ. Uleyozi lao yedyi nebaba Israel, porque aguti yaca benꞌ reꞌen guti xcuidiꞌ.
21Naꞌra uyasa José uz̃iꞌnëꞌ xcuidiꞌ len z̃naꞌbiꞌ, ziolënëꞌ lëbiꞌ lao yedyi ga nebaba Israel. 22Pero cati unezi José rnabëꞌ Arquelao lao laza xuzinëꞌ Herodes, naꞌra bdzebinëꞌ yeyonëꞌ naꞌ. Bdzebinëꞌ como danꞌ aoxusanëꞌ ta bitzionëꞌ estado Judea. Quie lenaꞌ zionëꞌ estado Galilea. 23Caora bdyinnëꞌ naꞌ, naꞌra zionëꞌ tzesunëꞌ yedyi Nazaret. Canaꞌra bzu diꞌidzaꞌ quie ja profeta ca unajëꞌ de quie ina ja benëꞌ naca Jesús benꞌ yedyi Nazaret.

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mehr über die Xtiʼidzaʼ Diuzi erfahren