Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 4
BS

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 4

4
Kain nin̄ kə Abel
1Adam ɓīī kə nə̄yá̰n Ebə adə̄ ndān̄ ngōn̄. Ebə ojə Kain#4.1 Kain kə ta Hebəro kumən na i kənge. anī əda na:
Kɔ́ɔ̄ɓē rāā seḿ adə̄ m-ə́nge deē.
2Ni-ojə ngōkó̰o̰ Kain ń rīn na i Abel ní ɓáý to̰.
Abel i nge kul̄ yá̰a̰, Kain i nge ndɔr̄. 3Ugə̄ dan kə́rēý tə́ anī, Kain ndējə̄ Kɔ́ɔ̄ɓē kan̄ yá̰a̰ gə̄ ń teēn̄ dɔ nang tə́ ní. 4Ba Abel ndējə̄ yān i ngán dā̰ gə̄ ń kṵ́ṵ́də́ ojədə́ ta kəga dɔ ní ō, yibə̄də́ ō. Kɔ́ɔ̄ɓē ndigə Abel ō, ndigə *yá̰a̰ ndējə̄ yān ō, 5banī mbātə́ Kain kə *yá̰a̰ ndējə̄ yān gēé. Tōr̄ Kain ngá̰ý adə̄ dɔ kumən nelə̄n alé. 6Ba Kɔ́ɔ̄ɓē ədan na:
Ī-rāā wōn̄g ō, dɔ kumií nelī alé ō, i tām̄ rí tə́? 7Ré kemií ndi kə gōó majanī, ā ún kumií dɔɔ́. Ba ré kemií ndi majə alé anī, majaĺ a to ta róbí tə́. Ngur kəhɔī rāān, ba ásə dum̄ tan.
8Ba Kain əda ngōkó̰o̰n Abel na kə n-teēn̄. Dan ń nin̄ i kem ndɔrɔ́ anī, Kain ḭḭ udə kə̄ dɔ ngōkó̰o̰n Abel tə́ tɔ̄lə̄n.
9Kɔ́ɔ̄ɓē dəje Kain na:
Ngōkó̰ó̰í Abel i rá?
Anī Kain tél ədan na:
m̄-ger̄ alé. Mā i nge ngɔ̄m̄ ngōkó̰ó̰ḿ a? 10Kɔ́ɔ̄ɓē tél ədan na:
Ī-rāā i rí? Ndū mósə ngōkó̰ó̰í ɓār̄ dɔ nang tə́ bátə́ teē rɔ̄ḿ tə́. 11Dɔ nang ń teē tan taāń mósə ngōkó̰ó̰í ń ī-tɔ̄lə̄n ní jīí tə́ ní, ngɔlaā ndɔ̄líī. 12Adə̄ ré ā ī-ndɔr̄ dɔ nang anī, ni a teē yá̰a̰ yā kadī to̰ alé. Ā ī-ndi gotə kógə̄ḿ alé, ā ī-tél i de kə́ nge dáȳ dɔɔ́.
13Kain əda Kɔ́ɔ̄ɓē na:
Ndéý ń ə́ndam̄ ní tɔȳ tɔ́gə́ḿ, adə̄ m-ásə́ tə́gā taḿ gírí alé. 14Ɓōólaā ī-tə̄ɓām̄ kɔ̄ɔ́ dɔ nang ń toō tə́, adə̄ m-āw̄ yā ɓɔ̄ɔ̄ rɔ̄ḿ kɔ̄ɔ́ sa̰y ta kumií tə́. M-ā m̄-tél de kə́ nge ndi gotə kógə̄ḿ alé, m-ā m̄-dáȳ i dɔɔ́. Náā nəkɔ́ ń a əngem̄ anī a tɔ̄lə̄m̄.
15Banī Kɔ́ɔ̄ɓē tél ədan na:
I beé alé. Ré deē tɔ̄lī anī, a tɔ̄lə̄n̄ de gə̄ sīrí kum gotií yā daləń ba̰ā̰í.
Kɔ́ɔ̄ɓē əndā tə́ré yá̰á̰ kógə̄ḿ no Kain tə́ yā kadə̄ náā nəkɔ́ ń ənge Kain anī, kə tɔ̄lə̄n alé. 16Gō tə́ anī Kain aw̄ ndi dɔ nang kə́ Nod#4.16 Nod kə ta Hebəro kumən na i nge dáȳ dɔɔ́. tə́, sa̰y kɔ̄ɔ́ ta kum Kɔ́ɔ̄ɓē tə́, dām̄ ndɔr̄ Eden kə́ gír ɓē tə́ tə́.
Ngán kaa Kain gə̄
17Kain ɓīī kə nə̄yá̰neé adə̄ ndān̄ ngōn̄. Ni-ojə Henok. Gō tə́ anī, ni-rāā ɓē bo kógə̄ḿ ba əndā rī ngōnə̄n Henok dɔ ɓē ní tə́. 18Henok ojə Irad, Irad ojə Mehuyael, Mehuyael ojə Metusael, ba Metusael ojə Lamek.
19Lamek taā dəyá̰ gə̄ jōó. Rī kə́ kógə̄ḿ na i Ada ō, kə́ noō na i Sila ō. 20Ada ojə Yabal. Ni i kaa ngé gə̄ ń ndin̄ kem kújə tandā tə́ dan yá̰a̰ kul̄ gə̄ tə́ ní. 21Ngōkó̰o̰ Yabal rīn na i Yubal. Ni i kaa ngé kugə kənde gə̄ ō, ngé kɔ̄ŕ nal gə̄ ō. 22Sila ojə Tubal Kain. Ni i nge koo yá̰a̰ malang kə́ rāā kə gində̄ nə̄ngá kasaá ō, kə gində̄ kə́ karī ō. Rī ngōkó̰o̰ Tubal Kain kə́ dəyá̰ na i Naama.
23Lamek əda nə̄yá̰n gə̄ na:
Ada ō Sila ō, ōōī ndūḿ!
Nə̄yá̰ Lamek gə̄, ōōī najə̄ kɔrə̄ḿ!
Ré deē adə̄m̄ do anī, m-ā m̄-tɔ̄l̄ deē kógə̄ḿ kum gotə.
Ré deē əndam̄ anī, m-ā m̄-tɔ̄l̄ ngōn̄ kógə̄ḿ kum gotə.
24Ré a tɔ̄lə̄n̄ de gə̄ i sīrí yā daləń ba̰ā̰ Kain anī,
a tɔ̄lə̄n̄ de gə̄ i kutə sīrí gidə i sīrí tá yā daləń ba̰ā̰ Lamek.
25Adam ɓīī kə nə̄yá̰neé ɓáý, adə̄ nə̄yá̰n ojə ngōn̄ kə́ dəngam, ba əndā rīn na i Set#4.25 Set kə ta Hebəro kumən na i ndigə kadə̄m̄. tɔdɔ̄ ni-əda na:
Nə́ɓā ndigə kadə̄m̄ ngōn̄ kə́ rang gotə Abel ń Kain tɔ̄lə̄n tə́ ní.
26Set ojə ngōn̄ kə́ dəngam ō. Ni-əndā rīn na i Enos. I loo ń noō tə́ n de gə̄ əlanə̄ń gír ɓāŕ Nə́ɓā na i Kɔ́ɔ̄ɓē dan ń a ndɔ̄ȳnən̄ tə́ ní.

© 2006, 2010 Alliance Biblique du Tchad

Mehr über die Bible sar erfahren