Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3:17

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3:17 BS

Ta tɔ̄l̄ ta anī ni-əda dəngam na: Ḭ̄ ōō ta nə̄yá̰í adə̄ ə́sa kan̄ kāgə̄ ń m-ɔ̄gī kəsa ní ɓá ní, dɔ nang i kə́ ndɔ̄ĺ najə̄ yāí tə́. Ā á̰á̰ tápə̄ kə dɔ ndɔ̄ gə̄ ń ā ī-ndiń kə kumuú ní tá ā ə́ngeń yá̰a̰ kəsa yāí tū tə́.
BS: Bible sar
Teilen