Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3:14

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3:14 BS

Anī Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əda lī na: Ī-rāā yá̰á̰ ń noō ɓá ní, ndɔ̄ĺ i dɔí tə́ dan dā̰ kə́ ɓēé gə̄ tə́ ō, kə́ bembeé gə̄ tə́ ō. Ā ágə i nang tə́ kə kemií, adə̄ bumbə́ru a ḭḭ kóní tə́ i kə dɔ ndɔ̄ gə̄ ń ā ī-ndiń kə kumuú ní.
BS: Bible sar
Teilen