Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:21

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:21 BS

Anī Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā ənī ɓīī kə́ ngan̄g ngá̰ý dɔ deē tə́ adə̄ to a ɓīī. Anī ni-ɔr̄ kə̄ngā nganjən kógə̄ḿ ba tél utə̄ ta dā̰n gotoó.
BS: Bible sar
Teilen