Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:17

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 2:17 BS

ba ī-lōō kəsa kan̄ kāgə̄ kə́ ré deē əsa anī a ger̄ yá̰á̰ kə́ majə ō, yá̰á̰ kə́ majaĺ ō, tɔdɔ̄ ndɔ̄ ń ā ə́sá tə́ ní, ā óy.
BS: Bible sar
Teilen