Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:26

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 1:26 BS

Ta tɔ̄l̄ ta anī Nə́ɓā əda na: Jə-rāāī de gə̄ kə́ teēn̄jí, kə́ ton̄ tītə̄jí, ādə̄ ndin̄ dɔ kānjə̄ kə́ kum bā bo gə̄ tə́ ō, dɔ yel̄ kə́ dɔɔ́ gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ kə́ ɓēé gə̄ tə́ ō, dɔ dā̰ kə́ bembeé gə̄ tə́ ō, dɔ ngán dā̰ kə́ kagə nang tə́ gə̄ tə́ ō.
BS: Bible sar
Teilen