Matiyu 1:25

Matiyu 1:25 NINNT

Bazhi nu nggo a di to ikpa yi nga ni ingri i uzuma yi, Isuhu à nise hi ma ki ayamba kye. Uwa à ni ngri nggo, Isuhu à yo uvuvurr wa di Yesu.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen