Matiyu 1:24

Matiyu 1:24 NINNT

Isuhu à kasi ni ina yi nggo, na na inkindirr yi nggo unitu a Atiko wa à da ku nggo. Na gru ku gri Maryamu na nga ni iko ima ki uwama.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen