Matiyu 1:23

Matiyu 1:23 NINNT

“Kye, uva wanggo nggo à nise hi unuru kye à ta hru ine na ta ngri uvuvurr unuru, aba ta yo isa ima yi di Imanuwe,” inkpi i isa ima inggi ì si, “Abachi à se ni inta ba.”
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen