Matiyu 1:22

Matiyu 1:22 NINNT

Ziza, inkindirr inggi yi i ta si meme, wre ku ure ku u bu kurr meme yo nggo Atiko à du Abi kpa are ama ba a nga ni da ku zu ni ikuchi yi nggo.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen