Matiyu 1:20

Matiyu 1:20 NINNT

Nggo Isuhu à ni so ri amarr akama meme, unitu a Atiko wa à nga na ku nu uzhila, ni da ku di, “Isuhu, uhanma a Doda, si kru isisu i ba Maryamu ki uwami hen. Kye, uvuvurr wa nggo à se ni ine ima yi nggo à zhi ni Izhi i Abachi. Si kà ma du hen.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen