Matiyu 1:19

Matiyu 1:19 NINNT

Isuhu uruma wa, a si ni ikru isisu i Abachi ni isisurr ima, na kye ì si ta wre uwa bu ba Maryamu nggarr la na azhi hen, mre na ssu anko du uwa ta kà ma du, du anishirr si hi hen.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen