Matiyu 1:1

Matiyu 1:1 NINNT

Uwanggo yo a si are ka uga ku Yesu Kristi ka. Yesu à zhi nu uki ku uttu Doda, u Doda a zhi nu uki ku Ibrayi. Uwanggo yo a si asa a ábáchí ma wa.
NINNT: Ungbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka
Teilen