اول تیموتاوس ‮مقدمه‬
TDV08
مقدمه
تیموتاوس از اهالی آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی بود. او از مادر یهودی و پدر یونانی به دنیا آمده بود. تیموتاوس به وسیلۀ پولُس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و به عنوان یکی از رهبران جوان کلیسای اِفِسُس رشد کرد.
پولُس رسول، تیموتاوس را مثل فرزند خود دوست داشت و در اکثر سفرهای بشارتی او را با خود می برد. پولُس به تیموتاوس اطمینان کامل داشت و مسئولیت سنگین کلیسای اِفِسُس را به او واگذار کرده بود.
در این نامه، پولُس مشخصات یک رهبر واقعی روحانی را به تیموتاوس یادآوری می کند و از او می خواهد که حقیقت انجیل مسیح را حفظ کند و آنرا از هرگونه تحریف و تغییر دور نگه دارد.
فهرست مندرجات:
مقدمه: فصل ۱: ۱ - ۲
دستورات در مورد کلیسا و مسئولان آن: فصل ۱: ۳ - ۳: ۱۶
دستورات به تیموتاوس در مورد خدمت او: فصل ۴ - ۶

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

Mehr über die Today's Dari Version erfahren