Génesis 3:7

Génesis 3:7 TZC00

Ti jech taje, ta jech to yepal, jam ti satique, ja' to laj yilic ti t'anal xchibalique. Ja' yu'un un, lic sts'isic yanal te' yo' ta smac o sbaic.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen