Génesis 3:5

Génesis 3:5 TZC00

Yu'un ti Diose sna'oj lec ti c'alal ta xalo'beic ti sat te' le'e, ta sjam ti asatique yo' jech ta xavilic ti c'usi leque xchi'uc ti c'usi chopole. Yu'un ta xac'otic jech c'u cha'al ti Diose.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen