Génesis 3:24

Génesis 3:24 TZC00

Ti Diose, ti c'alal laj sloq'ues batel ti vinic ti ta sloq'ueb c'ac'ale, laj yac' jun chib jchabiej ts'unubal ti oy xiq'uique, xchi'uc jun espada ti ta xtil xojobal ta joyobe, yo' jech mu'yuc buch'u xu' ta xc'ot ti bu oy ti te' ti ta xac' cuxlejale.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 3:24