Génesis 3:19

Génesis 3:19 TZC00

Ta achic', ta ava'lel, ta xata ti ave'ele ja' to ti mi lajoybij ta lum ta ach'el ti laj avich' meltsanele. Yu'un ta banomil lalic talel. Ta banomil ono'ox ta xajoybij batel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen