Génesis 3:17

Génesis 3:17 TZC00

Xi albat ti vinique: —Ti jech laj ach'unbe sc'op ti avajnile, ti laj alo' ti sat te' ti laj calbot ti mu xu' xalo'e, ta scoj amul ti ta soc ti banomile. Ta xavel achic' ava'lel ta tsots abtel yo' ta xata ave'el ti c'u sjalil cuxulot ta banomile.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen