Génesis 3:14

Génesis 3:14 TZC00

Ti Dios ti ja' Ajvalile xi laj yalbe ti chone: —Ti jech laj apase, atuc no'ox ti mu'yuc amelol ta xacom ta scotol ti yan chon bolometique. Li' ta xlic batel ti xajochochet ta lum ta xaxanave. Lum ta xlic alo'.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen