Génesis 2:4

Génesis 2:4 TZC00

Taje, ja' jech s'elan sc'oplal meltsaj ti vinajele xchi'uc ti banomile. C'alal meltsaj yu'un vinajel xchi'uc banomil ti Dios ti ja' Ajvalile
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen

Kostenlose Lesepläne und Andachten zum Thema Génesis 2:4