Génesis 2:3

Génesis 2:3 TZC00

Va'i un, laj sts'uiltas ti yucubal c'ac'ale, yu'un laj yal ta jamal ti ja' jun ch'ul c'ac'ale. Yu'un ti jech c'ac'al taje, ja' o laj xcux ta sventa scotol ti yabtel laj smeltsane.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen