Génesis 2:23

Génesis 2:23 TZC00

Va'i un, ti c'alal laj yile, xi laj yale: “Le'e, ja' jbec'tal, jtacobal, jbaquil. ‘Ants’ ta x'albat sc'oplal, yu'un ti Diose laj sloq'ues talel ta stojol jun vinic.”
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen