Génesis 2:22

Génesis 2:22 TZC00

Yu'un ti Dios ti ja' Ajvalile laj sjoybin ta jun ants ti ch'ilte'il taje. Bat sva'an ta stojol ti vinique.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen