Génesis 2:2

Génesis 2:2 TZC00

Ti ta yucubal c'ac'ale, laj xcux yo'nton ti Diose, yu'un tsutsem xa ox yu'un ti c'usitic laj smeltsane.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen