Génesis 2:18

Génesis 2:18 TZC00

Laj taj une, xi laj yal ti Dios ti ja' Ajvalile: “Mu lecuc ti yuni tuc ti vinique. Ja' lec ta jmeltsanbe junuc yuni chi'il yo' jech oy buch'u ta xcoltaun.”
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen