Génesis 2:17

Génesis 2:17 TZC00

Yan ti te' ta xac' ta na'el ti leque xchi'uc ti chopole, mu xalo'be ti sate. Yu'un mi laj alo'e, jbel sc'oplal ta xacham.”
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen