Génesis 2:15

Génesis 2:15 TZC00

Ti Dios ti ja' Ajvalile laj yac' batel ti vinic ta yav ts'unubal ti Eden sbie yo' jech ta xabtelan, xchi'uc ta sbain ta stuc'ulanel.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Teilen