Mateo 1
KNTP

Mateo 1

1
Bashakulu ba Yesu Kilishitu
(Luka 3:23-38)
1Buku wa kisemi kya Yesu Kilishitu, mwana Davida, mwana Abulahama.
2Abulahama wasemene Izaka, Izaka naye wasemene Yakoba, Yakoba naye wasemene Yuda ne balongo banji, 3Yuda naye wasemene Peleze ne Zela mwi Tamala, Peleze naye wasemene Hezona, Hezona naye wasemene Lama, 4Lama naye wasemene Aminadaba, Aminadaba naye wasemene Nashona, Nashona naye wasemene Samona, 5Samona naye wasemene Boaza mwi Lehaba, Boaza naye wasemene Obeda mwi Luta, Obeda naye wasemene Yese, 6#2 Mfu 24:14,15; 2 Moba 36:10; Yele 27:20Yese naye wasemene Davida mfumu.
Davida naye wasemene Solomone mu yewa wajinga mukazhanji Uliya. 7Solomone naye wasemene Lehoboma, Lehoboma naye wasemene Abiya, Abiya naye wasemene Asa, 8Asa naye wasemene Yehoshafwata, Yehoshafwata naye wasemene Yolama, Yolama naye wasemene Uziya, 9Uziya naye wasemene Yotamo, Yotamo naye wasemene Ahaza, Ahaza naye wasemene Hezekiya, 10Hezekiya naye wasemene Manase, Manase naye wasemene Amonyi, Amonyi naye wasemene Yosiya 11Yosiya naye wasemene Yekoniya ne balongo banji mu mwaka ye bebatwajile ku Babilona.
12Kabiji byo bebatwajile ku Babilona, Yekoniya naye wasemene Shalachele, Shalachele naye wasemene Zelubabele, 13Zelubabele naye wasemene Abeuda, Abeuda naye wasemene Eliakima, Eliakima naye wasemene Azola, 14Azola naye wasemene Zadoki, Zadoki naye wasemene Akima, Akima naye wasemene Eleuda, 15Eleuda naye wasemene Eleaza, Eleaza naye wasemene Matana, Matana naye wasemene Yakoba, 16Yakoba naye wasemene Yosefwa, mwata wanji Maliya, yenkaye wasemene Yesu, yebateela amba, Kilishitu.
17Byonkabyo bisemi byonse kufuma kwi Abulahama ne kufika kwi Davida byafika ke bisemi jikumi na bina, kabiji kufuma kwi Davida ne kufika po bebatwajile ku Babilona, nabyo byafika ke bisemi jikumi na bina, kabiji kufumapo bebatwajile ku Babilona ne kufika kwi aye Kilishitu nabyo byafika ke bisemi jikumi na bina.
Kusemwa kwa Yesu Kilishitu
(Luka 2:1-7)
18 # Lu 1:27 Kabiji kusemwa kwa Yesu Kilishitu kwajinga byonkabye. Inanji Maliya byo bamwipangwizhe kwi Yosefwa, kasa bakyangye kwilaajika, bamumwene kasa a imita jiimi ja ku Mupashi Wazhila. 19Kabiji Yosefwa mwata wanji byo ajinga waoloka, kechi wasakile kumulengesha bumvu ku meso a bantu bonse ne, wafuukwile amba, akamukaine kumbaji. 20Kabiji byo a kilangulukilenga byo byo, ponkapo malaika wa Nkambo wamwekele mu kiloto amba, “Obewa Yosefwa, mwana Davida, kuchiina kumulaajika Maliya ke mukazhobe ne. Mambo awa ye a imita munda mwanji ye wa kwa Mupashi Wazhila. 21#Lu 1:31Kabiji aye ukasema mwana wamulume, ne obewa ukamutumba jizhina janji amba Yesu, mambo aye yenka ukebapulusha bantu banji ku mambo abo.”
22Kabiji bino byonse byamwekele amba kifike akya kya ambile Nkambo mu ngauzhi wanji amba, 23#Isa 7:14“Talai! Muzhike wakishinka wabula kusambakanapo na mwanamulume ukemita jiimi, ukasema mwana wamulume, kabiji bakamutumba jizhina janji amba Emanuele.” (Kulumbulula, ko kuuba amba, “Lesa tuji nanji.”)
24Kabiji pa kubuuka mutulo, Yosefwa waubile monka mo a mwambijile malaika wa Nkambo, ne aye wamulaajikile mukazhanji. 25#Lu 2:21Bino kechi wasambakene nanji ne poso byo asemene mwana. Kabiji Yosefwa wamutumbile jizhina amba Yesu.