MATEO 1:2

MATEO 1:2 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Abraame, Isaac sbi. Iꞌayan screm ti Isaaque, Jacov sbi. Iꞌayan screm ti Jacove, Judá sbi. Ti Judae ep sbanquil yitsꞌin.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
Teilen