Mataio 3
TII IITIHI
3
Ioane pa apipuu apulie
Maréko 1.1−8; Luka 3.1−18; Ioane 1.19−28
1Alecehe ni jo na hiwon#3.1 Alecehe ni jo na hiwon—Grek: Ha a benaamwon naa., ke e cuwoda wo pa céiu apulie na a niin pie *Ioane pa apipuu apulie. Ke e mu ha a da ne *Judé, ke e patemehi te ni apulie na lé âbé céiieng, ke e pii telé pie: 2#Mataio 4.17, 1.15«Geé pininim, ke geé taatééhi ni mulihewé! Be caa é mwonu a *Mwametau he Miiden!»
3 # Ésaïe 40.3 Wo Ioane, ke weeng pali e caa pipwojepule kon wo péroféta Isaia pie:
Pwo pa apulie ha a da
na e toii da pie:
“E âbé wo Padaame!
Pwopweehi a pwaadeniin!
Pwo me belece
a duaan na e engen hen!” Ésaïe 40.3
4 # 2 Rois 1.8 Wo Ioane, ke e cuwohe a epwén na pwo ko pumii chameau#3.4 Chameau—Wota he melé. Epwéne Ioane, ke pwohewii epwéne péroféta Élia., ke a taihenan a iiwota. Ke e wii koléé, ke e ûdu duhimepu. 5Ke te junihe hiwon ni apulie na lé âbé céiieng ne ha a da, mu *Iérusaléma, me ati a amu Judé, me ni piduaa éémwa Ioridano. 6Ke lé pii beetihi ni ta pwo telé ne he pwahamii ni apulie ati. Ke e puulé ne ha a éémwa Ioridano.
Geé pwo ce huô celi wâé!
7 # Mataio 12.34, 23.33 Hiwon mwo ni apulie mu he lupwo dihe pwoiitihi te lépwo *Juif, wo lépwo *Farasaio, me lépwo *Saducéen, na lé âbé céii Ioane, beme puulé.
Ke me e alilé, ke e pii telé pie: «Wogewé ni nahi bwien, me ni agele! Woo na e pii tewé pie, geé o cela ko ni cuhinaado na e bo ne tewé wo Padué? 8Geé mi pwo ce huô celi wâé, beme a béhabwiinen pie, caa taatééhi ni mulihewé! 9#Ioane 8.33,39; Roma 4.12É mu ko ade na geé niimihi pie, o celuimikewé mu ko ana wo *Abérama ke pa watihewé? Ûhu! Be é pii tewé pie: Mepie nime Padué, ke o jan ne kon me e bitehi ni péi ce, me ni piebehi Abérama!
10 # Mataio 7.19; Luka 13.6−9 «E caa te pwopweehi a gi ten [wo Padué]. Ke e bo tahagéi ne ko ni waan ati ni acuwo na time uce wâé ni acehin, ke e bo cini ne pwo miû!»
O bo tauti ni apulie
11 # Ioane 1.26−27,33; Apostolo 1.5 «Woéo, ke é puukewé ko a tabe, beme o a béhabwiinen pie geé caa pitaatééhi ni mulihewé. Kehe icehi ana wo pana e bo âbé alecehung, ke e bo puukewé ko a *Jenen Iitihi me a miû. Weeng, ke te junihe pwojunuun kojaéo, ke time uce jan ne kong me é tuwo ni tai ko ni dihibwaan. 12E caa te mi pipwopweeng, beme e tauti ni apulie, ke e bo pineité nina wâé jélé me nina ta jélé, pwohewii a bwo pineitééhi na a pidenaado koja a piin. Ke e ne ehi ni pidenaado, kehe e cini ni piin ne ha a miû na te tice paceli jan me e taunuhi.»
Pipuu Iésu
Maréko 1.9−11; Luka 3.21−22
13É alecehen, ke e engen wo Iésu mu ha amu Galilé, ke e â ha a éémwa Ioridano beme e puueng wo Ioane.
14Kehe icehi ana time uce nime Ioane me e pwo, ke e pii te Iésu pie: «Kona é ko ade na go âbé céiiéo? Pana time uce jan me é puuko. Wâé heme go puuéo.»
15Ke e hegi ne ten wo Iésu pie: «[Te wâé ana go pii, kehe icehi ana] é jenaa, ke wâé heme genyu pacuwohi ana *mwomwon ne he pwahamii Padué.»
É mulang na e puueng wo Ioane pwohewii a bwopiinen den. 16#Ioane 1.32Ke me e wie mu he tabe wo Iésu, ke e te tehi kuti a miiden, ke e alihi a Jenen Iitihi te Padué, he e opé ne huîin pwohewii a meni pwojo. 17#Psaume 2.7; Ésaïe 42.1; Mataio 12.18, 17.5; Luka 9.35Ke pwo a pwocihe bé mu he miiden na e pii pie: «Wo panaa, ke pa Naîng [na te céiu nang] na te nihe eânimung den, weeng kuti pana é caa pipégalieng ne ha a pwonimung.»

2018 Wycliffe Bible Translators NZ pour l’association Bii Popai Wâro, Poindimié

Mehr über die Tii Iitihi: Élele Iitihi na mwo Coho erfahren